Přejít na obsah Přejít na navigaci

Pronájem komerčního prostoru v centru krajského města - Zálešná I. 1036 Zlín.

Pravidla soutěže

Pravidla soutěže pořádané Jednotou, spotřební družstvo ve Zlíně

Účastí v soutěži vyjadřuje každý účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže. Veškerá data získaná od soutěžícího jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 0 ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a souvisejícími právními předpisy. Souhlas se zpracováním osobních údajů po dobu platnosti a vyhodnocení soutěží byl udělen bezplatně, jako svobodný a vážný projev vůle prostý omylu, souhlas musí být samostatný a jednoznačný. Účastník soutěže musí být informován o účelu zpracování (tzn. proč poskytuje souhlas) a jak bude s údaji naloženo. Soutěžící má právo kdykoliv po dobu platnosti a vyhodnocení soutěže písemně svůj souhlas odvolat na adresu Jednoty, spotřebního družstva ve Zlíně. Odvoláním souhlasu, je-li doručeno před předáním cen, je soutěžící vyloučen z další účasti v soutěži a ztrácí nárok na výhru. Pořadatele soutěže, Jednota, spotřební družstvo ve Zlíně (dále jen jako „pořadatel”), se zavazuje, že osobní údaje soutěžících nebudou předávat žádné třetí osobě. Výjimku tvoří pouze data výherců, která mohou být uveřejněna v akčních letácích pořadatele, ve sdělovacích prostředcích, případně na webových stránkách pořadatele nebo v prodejnách pořadatele ve formátu „Jméno — Příjmení”. Dále může být jejich jméno a adresa použity jako kontaktní údaje pro zasílání výher. O jakýchkoliv reklamacích, námitkách či nejasnostech rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel je oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech souvisejících se soutěží. Výhry, nepřevzaté do 30. dnů od odeslání písemné zprávy výhercům, propadají pořadateli. Pořadatel neodpovídá za případnou poštovní či jinou dopravu výher či zpráv. Z účasti na soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele, jejich spolupracovníci a osoby těmto zaměstnancům blízké. Ze soutěže budou vyloučeni soutěžící, kteří uvedou nesprávné, neúplné nebo zavádějící údaje v soutěžním kupónu, nebo u kterých bude podezření z podvodného nebo nekalého jednání v soutěži. Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18. let s trvalým pobytem na území České republiky. Výherce může vyhrát v konkrétní soutěži pouze jedenkrát. Pokud by se měl stát výhercem podruhé, vyhrává další v pořadí. Výherci jsou povinni při vyzvednutí výhry předložit pořadateli průkaz totožnosti s údaji shodnými s údaji na soutěžním kupónu. Při nesplnění této podmínky jejich nárok na výhru zaniká. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Pořadatel nenese jakoukoliv zodpovědnost za případné škody způsobené účastníkům v souvislosti s užíváním (realizací) výher. Reklamace výher je vyloučena.

Jednota, spotřební družstvo ve Zlíně